Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

U bent hier: Home / Feiten / De Feiten

De Feiten

by Holocaustfraude — last modified 03-09-2013 21:50

In het algemeen wordt aangenomen dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog een Holocaust op zes miljoen Joden heeft plaatsgevonden. De meerderheid daarvan, vier miljoen, zou vergast of anderszins vermoord in het beruchte concentratiekamp Auschwitch. Accademisch onderzoek wijst uit dat er van een Holocaust geen sprake is. Wel zijn er veel Joden vermoord. Alleen bij lange na geen zes miljoen. De betrouwbaarste cijfers liggen tussen de één komma zeven en drie komma drie miljoen. Voorts is de kwalificatie Holocaust voor de genocide op de Joden ongelukkig omdat dit impliceert dat het Joodse volk het brandoffer zelf gebracht hebben ten volle bewust van het naderend eind. Op Holocaustfraude.nl worden de feiten op tafel gelegd.

Enige tijd geleden heeft het Centrum Informatie Documentatie Internet aangifte gedaan tegen de Arabisch Europese Liga Nederland (AELN) in verband met de Auswitch-cartoon wegens het schenden van artikel 137e Sr. De inhoud van de cartoon was als volgt: twee Joodse mannen bestuderen lijken onder het bordje 'Auswitch'. De ene Joodse man zegt: 'I don't think they are Jews'. De andere Joodse man zegt: 'We have to get to the 6.000.000 somehow'. Volgens aangever het CIDI is hiermee sprake van bagatellisering van de Holocaust en daarmee zou de AELN zich opzettelijk beledigend hebben uitgelaten over een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras en/of godsdienst. Het het Landelijk Expertice Cetrum Discriminatie en de rechtspraak heeft dit overgenomen. AELN is ten onrechte verweten dat het sugereert dat Joden onbertrouwbaar zijn in verband met Auschwitz en de Holocaust.

Uit zorgvuldig, onafhankelijk en professioneel door Bureau Holocaustfraude uitgevoerd onderzoek blijkt dat aangever het CIDI er in ieder geval sinds begin jaren negentig van vorige eeuw bekend mee moet zijn geweest, dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog objectief zeer zeker géén zes miljoen Joden vermoord zijn. De Holocaust zoals het CIDI die propageert als onderdeel van de historische feiten, heeft feitelijk nóóit plaatsgevonden. Dit blijkt eenvoudig uit de statistieken die openbaar zijn gemaakt door 'the Foundation's Council' die officieel het beheer heeft over het toenmalige concentratiekamp Auschwitz.

Zoals iedereen weet is het een vast onderdeel in het modern internationaal onderwijs dat er over de Tweede Wereldoorlog gedoceerd wordt dat er zes miljoen Joden vermoord (vergast) zijn als onderdeel van de exterminatie van alle Joden in verband met de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Dit cijfer van zes miljoen berust niet op feiten. Van deze zes miljoen vermoorde Joden zouden er vier miljoen in Auschwitz industrieel vergast zijn.

Historici zijn het er over eens dat dit getal van vier miljoen onder andere gebaseerd is op overdrijvingen van Auschwitz commandant Rudolf Höss bij en tijdens de bekende Processen van Neuremberg. Mogelijk omdat de Zionisten een grotere rol bij Auschwitz en het Nazi-regiem hebben gespeeld dan tot op heden publiek is gemaakt. Het bovengenoemde comité wat de nalatenschap van Auschwitz beheert heeft in 1990 dit getal van vier miljoen officieel naar beneden bijgesteld tot één miljoen vermoorde Joden.

De officiële gedenksteen van Auschwitz-Birkenau waarop de moord op vier miljoen mensen (te weten Joden) herdacht werd, is verwijderd in 1990 en in 1995 vervangen met een steen waarop het significant lager aantal doden van anderhalf miljoen mensen waarvan één miljoen Joden herdacht wordt. Kopieën van de foto's van de bewuste stenen is te vindt bij de bronnen als document J.

Ook is daar te vinden een uitdraai van de officiële website van het kamp Auschwitz-Birkenau waarop zonneklaar staat dat er in Auschwitz-Birkenau één miljoen Joden vermoord zijn. Ondanks deze thans meer dan twéé decennia oude officiële correctie, propageert het CIDI nog altijd het -Kabbalistische- getal van zes miljoen en verwacht het van het LECD en de rechtspraak dat zij die de waarheid over de Holocaust openbaren veroordeeld worden voor bagalatliseren van de Holocaust en beledigen van Joden. 'They have to get to the six million somehow'.

Uit de zaken die officieren van justitie van het LECD tegen beter weten in tegen de eigenaar van hetzuur.nl, nazitruth.nl en holocaustles.nl voeren kan het openbaar ministerie dat de waarheid over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een pijnlijk andere is dan het CIDI op straffe van vervolging geopenbaard wil zien. Joden te weten Zionisten veroorzaken in ieder geval sinds de oprichting van de Zionistische bestuurlijke lichamen in 1897 anti-Semitisme om het Joodse leed in Europa te verergeren in verband met de Zionistische wil tot kolonisatie van Palestina: de Heilige Zionistische Zaak.

Deze Joden, de Zionisten, zijn ook de uitvinders van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk en zij hebben voorts samen met Amerikanen, Adolf Hitler en de NSDAP met substantiële bedragen gefinancierd. De man die in 1929 als koerier het geld vanuit Amerika naar Hitler persoonlijk bracht heeft, daar in 1933 een boekje over open gedaan en is geexecuteerd in 194?. Voorts is Auschwitz gebouwd door een consortium van SS en het bedrijf IG-Farben van de Joodse bankiersfamilie Rothschild. Deze familie speelt een sleutelrol bij en tijdens de opkomst én ondergang van Adolf Hitler.

Veel onafhankelijke en leidende deskundigen op het terrein van de Holocaust zeggen dat het feitelijke bewijs van de door Nazi's bediende moordadige gaskamers, niet bestaat. Professor Arno J. Mayer, wiens Joodse familie in 1940 uit Luxemburg vluchte, schreef in 1988 in zijn book 'Why Did the Heavens Not Darken' op bladzijde 362 (document A):

Sources for the study of the gas chambers are at once rare and unreliable.

En op bladzijde 362/3

Most of what is known is based on the depositions of Nazi officials and executioners at postwar trials and on the memory of survivors and bystanders. This testimony must be screened carefully, since it can be influenced by subjective factors of great complexity.

En op bladzijde 363

In the meantime, there is no denying the many contradictions, ambiguities, and errors in the existing sources.

Voorts is er de verklaring van professor Raul Hilberg, schrijver van het standaard werk 'The Destruction of the European Jews', als getuige deskundige in 1985 in de (ongetwijfeld bij het CIDI bekende) zaak tegen Ernst Zundel. Naar aanleiding van vragen van de raadsman van Zundel is er het volgende genoteerd (document B):

(Vraag raadsman:) Can you give me one scientific report that shows the existence of gas chambers anywhere in Nazi-occupied territory?

(Antwoord Hilberg:) I am at a loss,

(Reactie raadsman:) You are (at a loss) because you can't,

Professor Robert Jan van Pelt (naar het schijnt Joods), expert op het terrein van Auschwitz en schrijver van het standaards werk 'Auschwitz' en in 2000 getuige deskundige in de zaak Irving vs. Penguin & Lipstadt, geïnterviewd voor 'the Toronto Star' in December 2009, geeft soortgelijke verklaringen (document C):

(Interviewer:) By allowing nature to take over the site (Auschwitz-Birkenau), do we run the risk of allowing humanity to forget what happened and set the stage for future questioning of the Holocaust?

(van Pelt:) Ninety-nine per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove . . . it has become part of our inherited knowledge.

Zo ook professor Holocaust Geschiedenis Christopher Browning, hij was in 2000 getuige deskundige in de zaak Irving vs. Penguin & Lipstadt. In zijn rapport voor de rechtbank zegt hij (document D):

In particular, the documentation of mass killing by shooting in the territories occupied by Germany after June 1941 is quite extensive, while documents relating to gassing in Poland is scant. For gassing, therefore, witness testimony and circumstantial evidence play a much larger role.

Tevens rechter Gray in de zaak Irving vs. Penguin & Lipstadt in 2000. Rechter Gray refereerde herhaaldelijk gedurende deze zaak en in het rechterlijk oordeel naar het gebrek aan bewijs voor de gaskamers (document E – r.o. 6.80):

The consequence of the absence of any overt documentary evidence of gas chambers at these camps, coupled with the lack of archaeological evidence, means that reliance has to be placed on eye witness and circumstantial evidence,

Een soortgelijk oordeel levert Claude-Pressac auteur van AUSCHWITZ: 'Technique and Operation of the Gas Chambers'. Hij zegt zelfs dat er volledig gebrek is aan onweerspreekbare bewijzen van de massa vergassing in Auschwitz (document F):

"In the absence of any “direct”, i.e. palpable, indisputable and evident proof (lacking so far as we know at present) such as a photograph of people killed by a toxic gas in an enclosed space that can be perfectly located and identified, or of a label on a Krematorium drawing of a “Gaskammer um Juden zu vergiften / gas chamber for poisoning Jews” an “indirect” proof may suffice and be valid. By “indirect”, proof, I mean a German document that does not state in black and white that a gas chamber is for HOMICIDAL purposes, but one containing evidence that logically it is impossible for it to be anything else."

Ook de Franse historicus Jacques Baynac, zit op deze lijn. Hij verklaarde (document G):

For the scientific historian a witness statement does not represent real history

En

it is necessary to recognize that the lack of traces involves the inability to directly establish the reality of the existence of homicidal gas chambers.

In de rubriek bronnen staan de documenten waarin bovenstaande citaten teruggevonden kunnen worden. Daar is ook als H gemerkt te vinden kopieën van documenten die de herkomst van het getal van zes miljoen (logisch) verklaren. Zes miljoen is een Kabbalistisch getal. Holocaust is een Bijbels begrip. Het betekent letterlijk brandoffer. Het volgt uit de wet op het schuldoffer en is iets allerheiligst, aldus de Bijbel.

Holocaust wordt voor het eerst genoemd in Genesis 8 vers 20 waar Noach een altaar bouwt voor Jehova en enkele van alle reine dieren en reine vliegende schepselen nam en ter brandoffers bracht. Het wordt ook gebruikt in Leviticus en Numeri. Auschwitz is het altaar waar Asjkenazische Joden enkele van alle Joden en andere mensen namen en Zionistisch gebrandofferd hebben voor Jehova, doel was kolonisatie van Palestina.

Het getal van zes miljoen is rechtstreeks terug te voeren op de Kabbala. De Kabbala of Kabbalah is een Joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Volgens de Kabbala is zes miljoen het nummer van de perfecte geest maal tien. Tien is het nummer van de ‘Sephoroth‘, de goddelijke oorsprong van Jehova zoals gezien in de Kabbala. Zes miljoen is tien maal het aantal letters van de Thora. Kortom: zes miljoen is numerologisch gepredestineerd in de Kabbala. Zes miljoen is het nummer. Er zijn nooit meer doden er zijn nooit minder doden.

Nobelprijswinnaar Elie Wiesel die de overigens onwaarheid lijkt te spreken dat hij overlevende van Auschwitz is, heeft ook zes miljoen boeken verkocht (document I). Zes miljoen is Kabbalistisch het perfecte nummer. En ook al is het aantal doden van Auschwitz twintig jaar geleden al officieel met drie miljoen naar beneden bijgesteld (document J), het aantal geholocauste Joden is en blijft zes miljoen. Vanaf 1900 (!) tot en met 1945 gaat het in de New York Times wel negentien keer over zes miljoen Joodse zielen die verdrukt zijn (document K).

Conclusie is dat het CIDI en diens vertegenwoordigers bij en tijdens de aangifte tegen de AELN in verband met de Auswitch-cartoon wisten of althans behoorde te weten of althans konden weten dat de cartoon van de AELN op humoristische wijze feiten ten laste legt wetende dat deze feiten waar zijn of althans wetende dat het AELN te goede trouw heeft kunnen aannemen dat het ten laste gelegde waar was en dat het algemeen belang de tenlastelegging eiste. Door willens en wetens ten onrechte bij het LECD te klagen over de Auswitch-cartoon van de AELN en op grond daarvan een veroordeling van het AELN te verkrijgen, maken het CIDI en diens vertegenwoordigers zich schuldig aan Holocaustfraude.

Daarbij komt dat in tegenstelling tot wat gepropageerd wordt in het onderwijs in Nederland de vernietiging van de Joden en het Jodendom in eerste plaats de agenda van het Zionisme is. Deze vernietiging is -zoals iedereen weet- niet volbracht bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er leven nog altijd 'untermenchen'. Deze vernietiging zal later een keer volbracht worden, wanneer de Joden collectief en individueel gehuisvest zijn in Palestina.

Share |

Permalinks